Gyakran Ismételt Kérdések

Hogyan lehet csereszerződést kötni?

A föld tulajdonjogát csere jogcímén akkor lehet megszerezni, ha a csereszerződésben a felek a föld tulajdonjogának kölcsönös átruházására vállalnak kötelezettséget és
a) a csere tárgyát képező egyik földrészlet az azt megszerző cserepartnernek a már tulajdonában álló földrészletével azonos településen fekszik, vagy
b) a cserepartnerek
ba) egyike helyben lakónak minősül, vagy
bb) egyikének lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa a csere tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van.

Amennyiben az a) pontban, illetve a bb) pontban írt feltétel megvalósul, a csere birtokösszevonásnak minősül, amelyet a hatóság jóváhagyásról szóló határozatában állapít meg.
A csereszerződés tartalmára egyebekben az adásvételi szerződésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.